Haber Detayı
21 Mart 2021 - Pazar 00:28 Bu haber 2518 kez okundu
 
İzinsiz grev yapmak isten çıkarma sebebi sayılır'mı?
İşten çıkardığı işçisine kıdemini ödeyince kovamadı! İşten Çıkardığı işçisine kıdemini ödeyince kovamadı! İşveren kanunsuz grev yapan işçisini İş Kanunu 25/2.md. gereği haklı fesih le kovmasına rağmen kıdem tazminatını ödeyince Yargıtay feshi geçersiz sayarak işe iadeye karar verdi.
ÖZEL HABER Haberi
İzinsiz grev yapmak isten çıkarma sebebi sayılır'mı?

İşveren kanunsuz grev yapan işçisini İş Kanunu 25/2.md. gereği haklı fesih le kovmasına rağmen kıdem tazminatını ödeyince Yargıtay feshi geçersiz sayarak işe iadeye karar verdi.

 

25/II ye GÖRE HAKLI FESİH

Bakırköy'de yaşanan ilginç olayda, gece vardiyasında çalışan işçiler işe gelmeyerek, kanunsuz grev yapmaya kalkınca işveren tarafından işlerine son verildi.

KIDEM TAZMİNATI ÖDEDİ

Ancak işveren haklı fesih hükümlerine dayanarak işten çıkarttığı işçilerine kıdem tazminatını ödedi.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

 

İşten çıkarılan işçilerden birinin açtığı işe iade davası yerel mahkeme tarafından reddedilince, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Kıdem Tazminatının ödenmesi halinde, işveren haklı fesih yaptığını ileri süremez. dedi.

Bu haliyle feshin de işçinin davranışına dayalı hale geldiğini, bu nedenle de işten çıkarmadan önce savunmanın alınmasının şart olduğunu ifade etti.

Herhangi bir savunma alınmadan işten çıkaran işveren feshini iptal ederek, işe iadeye karar verdi.

Kararda özetle; '...Kıdem tazminatı ödendiğine göre işverenin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ileri süremeyeceği dolayısıyla 4857 Sayılı İş Kanunu m.19/2-2.cümlede yer alan düzenlemeden yararlanamayacağı, buna göre fesihte davacının davranışına dayanan işverenin fesihten önce davacının savunmasını alması gerektiği, ancak işverenin davacı işçinin savunmasını almadığı anlaşılmaktadır. Fesih geçersiz olup davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır..'ifadelerine yer verdi.

İçtihat Metni:

 

9.HD.10.01.2014 Tarihli, 2014/6135 esas , 2014/12053 Karar .

DAVA:Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir..

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili müvekkilinin 26/06/2006 tarihinden itibaren iş sözleşmesinin davalı tarafça haksız, bildirimsiz ve hukuka aykırı şekilde feshedildiği, 04/06/2013 tarihine kadar davalıya ait işyerinde çalıştığını, müvekkilinin iş akdinin işverence haklı ve geçerli bir neden olmaksızın ihtarsız, önelsiz ve tazminatsız bir şekilde feshedildiğini ve davalı tarafın iş akdinin feshi esnasında iş yasasının aradığı usul ve şekil şartlarına da uymadığını belirterek işveren tarafından gerçekleştirilen feshin geçersizliğinin tespitine, müvekkilinin işe iadesine, işe başlatılmaması halinde boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili davacının davalıya ait işyerinde 11/01/2007 tarihinde çalışmaya başladığını ve iş akdinin feshedildiği tarihe kadar çalıştığını, davacının iş akdinin 04/06/2013 tarihinde feshedilmediğini, iki vardiya olarak çalışma olan işyerinde gündüz vardiyasında tüm işçilerin işyerine gelip normal saatinde çıktıklarını ancak vardiya değişiminde gece vardiyasında çalışılması gereken işçilerin işe başlamadığını, gece vardiyasında işe gelmeyen işçilerin diğer çalışanlarla birlikte firmada eylem yaptıklarını, 04/06/2013 tarihi itibari ile iş akdinin feshedilmediğini, davacının ve diğer tüm çalışanların iş akitlerinin devam ettiğini esasen işe iade davası açan davacı ve arkadaşlarının noterden gönderdikleri ve davalı şirkete tebliğ edilen 06/06/2013 tarihli ihtara göre davalı işyerinde çalışmayacaklarını, kendilerinin kabul ve ikrar ettiğini, dolayısıyla davalı işyerinde yazılı olarak çalışmayacağını ihtar eden davacının ve diğer arkadaşlarının işe iade davası açma haklarının bulunmadığını davacı ve arkadaşlarının işyerinde kanunsuz eylem ve kanunsuz grev yapıp işin ve üretimin tamamen durmasına verdikleri sebebiyetin kanun dışı eylem ve kanun dışı grev olduğunu, davacı ve diğer arkadaşlarının kanunsuz eylem ve grev yapmak için örgütlenerek kendilerine göre ve kendi beyanlarına göre komite oluşturup diğer çalışanlarında çalışmalarına engel olmak sureti ile esasen 05/06/2013-06/06/2013 ve 07/06/2013 tarihlerinde işe gelmeyerek ve gelenleri de engellemek sureti ile işyerinde ve işyerinin çevresinde başka nakış firmalarında çalışanlarında toplanması ile 1000-1500 kişi ile birlikte yasa dışı eylem ve kanunsuz grev yaptıklarını, davacının iş akdinin 4857 Sayılı yasanın 25. maddesi ve 6356 Sayılı Yasa nın kanunsuz eylem ve kanunsuz grevi düzenleyen 70. Maddesi gereğince 10/06/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere haklı nedenlerden dolayı feshedildiğini belirterek açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece işverence gerçekleştirilen feshin geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

4857 İş Kanunu nun 19 uncu maddesine göre: Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçi­nindavranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, iş­verenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır . Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir. İşverene savunma alma yüküm­lülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolayı­sıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur.( Dairemizin 15.09.2008 gün ve 2008/1868 Esas,2008/23538 Karar sayılı ilamı).

Dosya içeriğine göre davalı işveren davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanunu m.25/II-g 6356 Sayılı Kanun un 70. maddesi uyarınca feshettiğini iddia etmesine rağmen kıdem tazminatını ödemiştir. Davacıya kıdem tazminatı ödendiğine göre işverenin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ileri süremeyeceği dolayısıyla 4857 Sayılı İş Kanunu m.19/2-2.cümlede yer alan düzenlemeden yararlanamayacağı, buna göre fesihte davacının davranışına dayanan işverenin fesihten önce davacının savunmasını alması gerektiği, ancak işverenin davacı işçinin savunmasını almadığı anlaşılmaktadır. Fesih geçersiz olup davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, ...'karar verildi.

 

 

Kaynak: (GHS) - GEBZENİNSESİ GAZETESİ HABER SERVİSİ Editör: GSH gebzeninsesi.com haber servisi
Yorumlar
Haber Yazılımı